حراست

انعقاد قراردادهاي نگهباني و حراست با بخش هاي مختلف و کارخانجات از فعالیت های این شرکت می باشد. به عنوان مثال نگهبانی و حراست از کارخانجات گروه صنعتی آریا ترانسفو از ابتدای تاسیس با این شرکت بوده است.