واردات

انجام امور بازرگاني و واردات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني و خدمات مجاز در داخل کشور و تامين وسايل و تجهيزات کارخانجات، ادارات و همکاري با شرکت هاي تعاوني، مسکن، مصرف و فنی و مهندسی از حوزه های مهم کاری تجارت همیار ایرانیان می باشد.

انجام کليه امور گمرکي واردات کالاها و مواد اولیه مورد نیاز شرکت های تولیدی نیز در این شرکت امکان پذیر است.